Tekstvak: Stichting Bedehuis
Zuidwenk 100
3751 CG  Bunschoten Spakenburg
K.v.K. 32103805
Telefoon: 033—2980010
Email : info@bedehuis.nl

VOORWOORD


 

Voor u ligt de visie van de Stichting Bedehuis. Het is ons een groot genoegen u middels deze visie te laten kennismaken met de Stichting het Bedehuis. Daar wij prijs stellen op een prettige en duurzame samenwerking, willen we ons graag aan u voorstellen.

De stichting Bedehuis is geboren uit bewogenheid met de gemeente van Christus en ons volk. Om ons heen zien we verdeelde kerken, gescheurde gezinnen en een ontwrichte maatschappij. Een ontmoedigend beeld. Vooral als we bedenken dat Jezus ons de eenheid op het hart drukt  in Joh. 17: 9-21 bidt Hij:

9  Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U mij hebt gegeven, omdat zij van U zijn …..18  Ik zend hen naar de wereld, zoals U mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in mij bent en Ik  in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.

Velen gaan verloren, velen zijn verwond en verminkt. Ze hunkeren naar liefde. Ze willen Jezus zien in en door zijn volk!

Als stichting Bedehuis zien wij de enige weg om samen als gelovigen ons te verootmoedigen en samen op de knieën te gaan als lichaam van Christus met Hem als het Hoofd. En ons met elkaar te verzoenen en samen te staan in de opdracht om het blijde nieuws te verkondigen en uit te leven. Stichting Bedehuis is daarom een interkerkelijke organisatie. Dit betekent samenwerking. Een permanente dialoog is dan ook een voorwaarde om onze doelen te bereiken. Doelen die we overigens steeds kritisch tegen het licht moeten houden.

In deze visie komen de doelstellingen aan de orde, en wat we willen bereiken en willen bijdragen aan de samenleving.


DOELSTELLING


 

       

De visie van het Bedehuis kan als volgt worden samengevat:

Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht. Jesaja 61:4

Als het hele lichaam van Jezus gezond en krachtig het volledige evangelie brengt zal de wereld weten wie onze Here Jezus Christus is en zal Zijn Koninkrijk baan breken met kracht, in de eerste plaats in Bunschoten – Spakenburg daarna Eemland  en tot het einde der aarde.

Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Wat kun je doen aan verbetering? We worden allemaal geroepen voor een bepaalde opdracht. Een belangrijke belofte vindt je in Jesaja 61. De tekst is eigenlijk het evangelie in een notendop. Er staat dat Jezus is gekomen om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor gevangenen bevrijding uit te roepen en voor gebondenen opening van de gevangenis. En in vers 4 staat: "Zij zullen de puinhopen herbouwen en de steden vernieuwen die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht". We zullen de puinhopen van ons voorgeslacht herbouwen. Daar gaat het hart van onze God naar uit: Het onrecht vanuit de wortel ombuigen tot rechtvaardigheid. Maar hoe kunnen wij gebruik maken van deze belofte? Hoe kunnen we dat beloofde land innemen?

Veel christenen denken dat ze hun 'beloofde land' al hebben ingenomen terwijl ze eigenlijk nog op de grens, aan het begin staan. Het leven met je voeten net over de grens geeft je nog niet de vrijheid om je in je land te bewegen. Ook geestelijk gaat deze beeldspraak op!  

We zijn vaak opgegroeid in een gezinscultuur die God niet de plaats gaf die Hem toekwam en toekomt. We moeten beginnen met herbouwen, deels van onderen af aan met nieuwe  bouwmaterialen, deels door nog eens goed te kijken naar de bouwmaterialen en funderingen die wijzelf of onze ouders of grootouders lang geleden gebruikten.

 

Zelfs als wij, persoonlijk, niet een deel van de oorzaak waren. Vergelijk 't maar met de kinderen in de tijd toen God het volk Israël voor 40 jaar terugstuurde, de woestijn in, wegens hun rebellie. Die kinderen waren niet verantwoordelijk. Dat is ook de reden dat ze toegelaten werden om terug te gaan naar de Jordaan en het land Kanaän binnen te gaan, na die 40 jaar. Maar in de tussentijd hadden ze wel in de woestijn geleefd, hoewel ook daar Gods bescherming er was geweest (zoals de Bijbel zegt, dat hun schoenen niet versleten, e.d.). Ook zij moesten terug naar waar ze vandaan gekomen waren, om een andere weg te kiezen dan hun vaderen gedaan hadden – nu: leven in afhankelijkheid van God.

Teruggaan naar de puinhopen. Openlijk afstand nemend van die levensstijl-los-van-God. Geleid worden door God in de herbouw van een veilige plek voor onszelf, onze gezinnen en onze vrienden en gasten (denk aan de stadsmuren). En in het herbouwen van een heilige (= apart gezette) plek om God te ontmoeten en met Hem te spreken en Hem te aanbidden (de tempel). De fundamenten en poorten van ons leven herbouwen, die eens afgebrand waren.

 

Wij willen uitgaan van de volgende waarden:

Eenheid in Hoofdzaken, Vrijheid in Bijzaken en Liefde in alle Zaken.

Als Hoofdzaak wil de Stichting in haar handelen uitgaan van het geloof  in en de relatie met Jezus Christus als het Hoofd en fundament van zijn gemeente en aanvaard de hele bijbel als het gezaghebbende Woord van God.

Vanuit Gods Woord leren wij de volgende waarden:

Liefde

Liefde is de grootste kracht aanwezig in onze wereld,  de ware liefde kunnen wij alleen via God leren kennen. In de bijbel staat: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben.  (joh 3:16) En deze Zoon genaamd Jezus heeft ons de liefde van God de Vader laten zien en vraagt ons dezelfde liefde te geven aan anderen. In Johannes 13 vers 34 staat: Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.  Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

De bijbel geeft ons de volgende omschrijving van de liefde: De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk; de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots; zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd; zij neemt niemand iets kwalijk; zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. (1 Cor. 13:4-7)

Aanvaarding

God aanvaardt ons, hoewel er veel in ons is dat niet kan bestaan voor zijn heiligheid. Door ons te aanvaarden geeft Hij niet zijn goedkeuring aan ons onwaardige gedrag. Als wij dus aanvaardbaar zijn voor God, hebben wij niet het recht om anderen te verwerpen of niet lief te hebben. In Romeinen 15:7 staat: Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.

Vergeving

Omdat God ons vergeeft, kunnen en moeten wij anderen vergeven.

"Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God jullie je zonden heeft vergeven om wat Jezus Christus voor je heeft gedaan." (Efeze 4:32).

De basis van de eenheid die langdurige verandering geeft is eenheid van hart. Wanneer mensen een hart krijgen, zoals Jezus die heeft voor de verloren mens, ontstaat er eenheid van hart, een bewogenheid om de maatschappij te veranderen.

Het is van levensbelang dat we ons richten op eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken. Respecteer elkanders oprechte interpretaties, elkanders theologische conclusies en de persoonlijke overtuigingen.

We moeten kijken over kerkmuren heen en dat is niet gemakkelijk. We zien dat in Nederland de Islam de snelst groeiende religie is. Het religieus en werelds denken is in en toch is maar 30% van de Nederlandse bevolking religieus, waarvan er maar 20% naar de kerk gaat. De satan past een bepaalde strategie toe om het voor de inwoners van dit dorp moeilijk te maken om een levende relatie met Jezus te krijgen. Hij kan gebruik maken van verdeeldheid, roddels, pornografie, zelfrechtvaardiging, religie, armoede, voorspoed, zwart geld, drugs, lusteloosheid, depressiviteit, perversiteit criminaliteit, alcoholmisbruik of welke andere strik dan ook. Daarom moeten we ook nooit vergeten dat de kerk zich in een strijd bevindt.

We realiseren dat er geen oorlog op aarde is tussen de kerken over de vraag wie het juiste dogma heeft; er is een strijd in de hemelse gewesten, een strijd waarin we zoveel mogelijk mensen moeten zien te redden uit de hel.

Paulus zeg in 2 Kor. 10:4-5 “want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.” 

Paulus zegt hier dat bolwerken ‘redeneringen’ en ‘bedenksels’ zijn die ingaan tegen Christus en die door goddelijke kracht neergehaald moeten worden. Bolwerken zijn ideeën, gedachten of wereldbeschouwingen die mensen erop nahouden. Als christenen vastbesloten zijn om elkaar tot zegen te zijn, dan heeft nog de wereld nog de duivel de kracht om onderlinge relaties te verzieken. Er is eenvoudig geen plaats voor onenigheid, partijschap, bitterheid, haat en jaloezie. De invloed die we dan op de samenleving uitoefenen, is groot.


WAT WE WILLEN BEREIKEN


 

Wat wij willen bereiken is een groei van, en heiliging in de kerken. De kerken in Bunschoten Spakenburg hebben een opdracht, omdat God ons de geestelijke bronnen voor het dorp heeft gegeven. Maar we moeten ons realiseren dat er altijd strijd is rond de bronnen, het gaat niet vanzelf.  Satan probeert het waterpeil heel laag te houden, zelfs te laten opdrogen door ons van het leven met God af te houden en zorgt dat onze collectieve identiteit corrupt is gemaakt. Trots, leugen, vrijzinnigheid, rebellie, hoererij, verdeeldheid, onreinheid, lauwheid, hebzucht, egoïsme, kerkelijke tradities, misleidende theologie, etc. Hierdoor is het levende water, grotendeels uit de kerken verdwenen.

Een aantal vragen om dit te toetsen zijn :

· Komen we met een onbetrokken hart naar de samenkomsten, of met oprechte verwachting van wat God gaat doen?

· Bepalen wij (of de liturgie) hoe de dienst gaat, of krijgt de Heilige Geest de ruimte om te leiden en te inspireren?

· Zitten we de dienst uit, of geven we onszelf vol overgave aan God?

· Moet de dienst perse op tijd zijn afgelopen, zodat we naar de koffie en naar huis kunnen, of is tijd niet belangrijk als we bij God en bij elkaar zijn?

Jezus verlangt ernaar om een hartsrelatie met ons aan te gaan. Hij is niet geïnteresseerd in onze programma's. De lauwheid en hardheid van het menselijk hart hebben Jezus buitengesloten. Jer. 2:13:  'Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden.'

TERUGBLIK: De Nederlandse kerkgeschiedenis leert ons dat  er in de Middeleeuwen sprake was van grove machtspolitiek. Zo werden kerkleiders aangesteld op basis van hun loyaliteit aan de Duitse keizer in plaats van hun toewijding aan de Heer. Door geld aan de kerk te geven konden mensen 'kwijtschelding van zonde' ontvangen, de bekende aflatenpraktijk. Vanaf de Reformatie is daar een intense verdeeldheid bijgekomen. Een voorbeeld daarvan is de 'Beeldenstorm' van 1566, toen de protestanten de katholieke kerken binnen vielen en deze grotendeels vernielden. Beelden en kerkelijke voorwerpen werden aan stukken geslagen.

Ruim een eeuw later, in 1672, was de beurt aan de katholieken. Tijdens de 'Kanselstorm' vielen zij de protestantse kerken binnen en sloegen alles kort en klein. De preekstoelen werden eruit gebroken en publiekelijk gegeseld. Kerkbanken, liedboeken, protestantse bijbels en collectezakken werden op een grote hoop gegooid en verbrand. Dit is niet zomaar een willekeurige anekdote uit de vaderlandse geschiedenis. Begrijpen we wat hier in wezen is gebeurd? Christenen die elkaars godshuizen (Gods huis!) hebben ontheiligd omdat ze van zichzelf dachten het 'betere geloof' te hebben. Zo heeft satan voet gekregen om de geestelijke bronnen van de kerk te blokkeren.

Sindsdien wordt de kerkgeschiedenis in Nederland gekenmerkt door scheuringen. Er zijn anno 2005 maar weinig gemeenten die niet met een splitsing te maken hebben gehad.

De christelijke kerk is geestelijk in verval geraakt en heeft veel van haar levenskracht verloren.

SITUATIE NU: Je hoeft de krant maar op te slaan om te zien hoe aangetast en ziek van de verlamming de wereld in werkelijkheid is. Genotzuchtig, dronken, wankelend, strompelend, vervuld van ongeloof, suïcide en hartzeer.

Satan heeft op dit moment meer invloed in Bunschoten Spakenburg dan Jezus. Een heel mooi gezegde is wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En heel wat jeugd is in handen van de satan gevallen. In Bunschoten Spakenburg heeft de satan de mensen in zijn greep gekregen, als we kijken naar de problemen die in dit dorp heersen. Het drugsprobleem, het drankprobleem, echtscheidingen, ziektes, lage seksuele moraliteit e.d. woekeren door dit dorp heen. Mensen zijn in de wurggreep van de gemakszucht gekomen, hangen hele avonden voor de tv Bunschoten is lauw geworden.

Met het oog op de nieuwe samenleving zei Jezus: “Bidt en u zal gegeven worden”. Ook zei Jezus: “Waar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, daar ben ik in hun midden”. Hierom geloven wij dat het een geweldige zegen voor ons dorp is als mensen met en voor elkaar bidden.


WAT WE WILLEN BIJDRAGEN


 

De stichting Bedehuis is een samenwerkingsverband van Christenen die het samen bidden voor elkaar en voor Bunschoten Spakenburg wil stimuleren en ondersteunen met gerichte gebedstoerusting. In de verwachting dat God in ons dorp in de komende tijd zijn koninkrijk op een bijzondere manier zal versterken en uitbreiden. De stichting wil een verbondenheid van christenen zijn uit allerlei kerken en gemeentes die elkaar vinden in het hoopvol opzien naar God.

Het is van levensbelang om te groeien in geloof. Om ons te versterken en ons toe te rusten voor de taak die voor ons ligt een ieder in zijn of haar gemeente. Daarvoor is het nodig dat wij intimiteit met God de Vader opbouwen en dat brengt ons tot de identiteit in Christus en vandaar uit krijgen we autoriteit in de Geest.

Een eerste vereiste is dat we kennis hebben, dat we Gods orde gaan handhaven, het gebed van levensbelang is, en daarna beseffen welke strijd we hebben te voeren. Het bedehuis wil in al deze dingen een voorbeeld en een bruggenbouwer zijn.

Ons verlangen is dat de mensen weer een hartsrelatie met Jezus, met God krijgen. Het Hebreeuwse woord voor kennen is: jada. Jada = leren kennen in de omgang, in een ontmoeting. Het is steeds ervaringskennis, waarbij allerlei menselijke waarnemingsorganen ingeschakeld kunnen zijn: het oog, het oor, de hand, het gevoel, het hart, enz.

De kennis van God is daarom: erg hebben in zijn daden; horen naar Zijn woorden; Hem ontmoeten. God kennen moet gepaard gaan met Hem erkennen. Onze kennis van God is nooit een kennis, die buiten het hart om gaat, nooit een verstandelijk weten van Zijn bestaan, doch steeds: Hem kennen in de ontmoeting, het horen van Zijn Woord, en het  hebben leren kennen van Zijn macht, liefde, wijsheid, genade, geduld, verhevenheid enz. en dat in Zijn werken ervaren hebben. De diepste intimiteit met God.

De wijsheid die van God komt is ten eerste zuiver, maar ook vreedzaam. Vanuit die wijsheid van God willen we werken aan onderlinge vrede en samenwerking. We kunnen niet het onmogelijke bewerkstelligen maar zullen ons totaal van God afhankelijk moeten opstellen zodat Hij Zijn vrede en de eenheid in het Lichaam van Christus kan bewerken. Vrede zonder zuiverheid is een schijnvrede. De vrede moet van beide zijden komen. Het kan zijn dat strijd onvermijdelijk is, zoals met Jeremia het geval was, die zich noemde een man van twist (Jer.15:10), daarvoor zijn wij niet aansprakelijk; onze zorg is dat er niets ontbreekt om de vrede te bewaren. Zoals het staat in Psalm 120:7 “Ik ben een en al vrede, maar als ik spreek, dan zijn zij uit op strijd”. 

Wij willen dienen in verootmoediging voor elkaar en verzoening met elkaar als christenen;

- Aanvaarding van elkaar als gelovigen als zijnde leden van het ene lichaam van Christus;

- Geestelijk strijden tegen de machten van de duisternis;

- Het doen van dankzegging en voorbede voor Gods ene gemeente, voor de christelijke gemeenten, voor Israël en volkeren, voor zending en evangelisatie voor overheid en samenleving;

- De principes van God onderwijzen.

- Het verlenen van bevrijdingspastoraat en genezingspastoraat aan allen, die een beroep op stichting Bedehuis doen, waar nodig met doorverwijzing naar plaatselijke gemeentes en andere instellingen van hulpverlening.

- Wij willen een nieuw begin van gehoorzaamheid aan het Woord van God. Een terugkeer met het gehele hart tot liefde voor en geloof in God en Zijn geschreven Woord. Dit omdat we leven in een tijd van diepe morele duisternis en een nationale inzinking. Wij willen het volk wakker schudden en terug leiden tot geloof en gehoorzaamheid in Hem. We willen God aanbidden.

- Wij willen mensen leiden tot geestelijke, diep geheiligde, constructieve, zielenwinnende, ruimhartige, toegewijde christenen.

- Wij willen herstel zodat we als profeten Zijn naam belijden, als priester gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus leven en als koningen tegen de zonde en de duivel strijden.

- Wij hebben voor ogen de verheerlijking van de Here.

- Wij willen mensen versterken en toerusten.

In het verhaal van de verlamde man (Markus 2:1vv) waren er vier mannen nodig om de verlamde man naar Jezus Christus te brengen. God wil dat wij op dezelfde manier de zondaars, de zieken en de gevallenen oppakken en hen bij de Heer brengen!

 


ONZE GELOOFSPUNTEN


 

 

Wij willen bij ons handelen uitgaan van het geloof in de Here Jezus Christus als het Hoofd en Fundament van Zijn gemeente en erkent Hem als hoofd en het Fundament van het Bedehuis.

Wij belijden dat de Bijbel het Woord van God is en niet is voortgekomen uit de wil van een mens. Op dit Woord van God wil wij ons geloof richten, ons daarop gronden en daarmee te bevestigen.

Wij geloven in een drie-enig God als Vader, als Zoon en als Heilige Geest zoals het in de Apostolische belijdenis is samengevat.

1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.

2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here;

3. die ontvangen is van de Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;

4. die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;

5. op de derden dag opgestaan uit de doden;

6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader;

7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

8. Ik geloof in den Heilige Geest.

9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

10. vergeving der zonden;

11. opstanding van het vlees;

12. en een eeuwig leven.

VISIE

meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"/>